LAGUR vandbehandling der virker som et kalkfrit hjem med sundt drikkevand

HVOR MEGET CO2 UDLEDER LAGUR?

I forbindelse med udarbejdelsen af vores første ESG-rapport har vi fået opgjort vores CO2-udledning. LAGUR A/S udleder 135 kg CO2 pr. solgt anlæg. Det svarer til produktionen af 12 t-shirts eller 405 agurker.

I LAGUR forsøger vi at tænke bæredygtighed ind i alt, hvad vi foretager os. Det er ikke ensbetydende med, at vi ER bæredygtige, for vi vil altid sætte et aftryk på kloden. Men vi prøver at gøre vores aftryk mindre, hvor vi kan.

Vores arbejde med at reducere vores CO2-udledning er godt i gang, og nu kan vi for første gang sætte tal på vores udledning.

Vi har fået udarbejdet vores første ESG-rapport, og i den forbindelse har vi fået opgjort vores CO2-udledning for regnskabsåret 2022-23.

SVARER TIL PRODUKTIONEN AF 12 T-SHIRTS

Vores klimaregnskab viser, at LAGUR A/S udleder 135 kg CO2e pr. solgt produkt. Det svarer til produktionen af 12 t-shirts eller 405 agurker pr. vandbehandlingsanlæg, vi sælger.

CO2e står for CO₂-ækvivalenter, der udtrykker hvor meget CO2-udledning andre drivshusgasser svarer til sammen med selve CO2’en.

I beregningen af vores udledning er anvendt BeWo, som er en platform til kvantificering af ESG og emission.

SCOPE 1, 2 OG 3

Ifølge den mest anerkendte metode til beregning af emission, den såkaldte ’Greenhouse Gas Protocol’, bør virksomheder opdele deres udledninger i tre scopes. Det hjælper til at forstå, hvilke forretningsaktiviteter, der påvirker klimaregnskabet mest.

Scope 1 dækker de direkte udledninger fra aktiviteter, som virksomheden selv kontrollerer, dvs. emissioner fra vores egne køretøjer og egne anlæg til varme- og energiproduktion.

Scope 2 dækker de indirekte udledninger fra den energi LAGUR køber, dvs. el eller varme. Her sker udledningen et andet sted, fx på vores lokale fjernvarmeværk.

Scope 3 dækker over alle øvrige indirekte udledninger fra LAGUR’s værdikæde.

VI FORTSÆTTER ARBEJDET

Den klart største del af LAGUR’s udledning – 98,4 % – sker i Scope 3 og omfatter indirekte udledning fra indkøbte varer og tjenesteydelser.

Med vores nye klimaregnskab har vi fået et nyttigt redskab til at reducere vores udledning yderligere, både ved egen kraft og i samarbejde med vores leverandører.

Vi ønsker konstant at være den mest bæredygtige løsning på markedet. Ud over den kommende ESG-rapport er vi derfor også på vej med en LCA-beregning (Life Cycle Assessment) af selve vores produkter.

LCA-beregning er en metode til at opgøre miljøpåvirkninger og ressourceforbrug knyttet til et enkelt produkt i hele dets levetid, og dermed vil vores kunder kunne inkludere et LAGUR-anlægs emission i deres egne klimaregnskaber.

Se LAGUR’s klimaregnskabs rapport her.

–  –  –  –  –

FØLG udviklingen
DANSK MONTAGE A/S